Procediment i actuació

Si el cas és competència de la Sindicatura, s'acceptarà i s'iniciaran les actuacions i les investigacions que es creguin oportunes per resoldre’l. Això sempre es farà amb confidencialitat, reserva i discreció.

L'administració municipal, i en general tots els organismes i les empreses que depenen de l'Ajuntament, està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el síndic o la síndica de greuges en les seves investigacions.

La Sindicatura no està subjecta a cap mandat imperatiu: no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb total independència i objectivitat.

El síndic pot actuar per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que necessiti els seus serveis o bé pot fer-ho d'ofici, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Pot emetre recomanacions, suggeriments o propostes d’acord a l’administració, però en cap cas podrà anul·lar actes o resolucions administratives.