La Sindicatura de Greuges

La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució que té com a objectiu defensar els drets de la ciutadania davant l’actuació o la manca d’actuació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i de qualsevol dels organismes que en depenen.

S'hi pot adreçar qualsevol persona física o jurídica que tingui alguna queixa o se senti agreujada per alguna actuació o resolució municipal, hagi seguit la via administrativa i no n'hagi obtingut el resultat esperat.
Totes les actuacions de la Sindicatura de Greuges són gratuïtes per a la persona que en sol·licita el servei.

Les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o judicial. Les respostes de la Sindicatura poden ser favorables al ciutadà o no, però no són vinculants ni per a ell ni per a l’Ajuntament.